Chiến dịch bộ sưu tập quần áo Shinakoba

"Đề xuất từ ​​trung tâm của Shinakoba, từ Phòng Kế hoạch"
Một phòng lập kế hoạch thiết kế quần áo Shinakoba phải đối mặt với SDG.

Chiến dịch bộ sưu tập quần áo Shinakoba

 

◎ bãi bỏ các nút dự phòng
Sản phẩm Shinakoba có nút dự phòng.
Con số là khoảng 20.000 mỗi năm.
Không phải tất cả các nút dự phòng được sử dụng.
Khi quần áo bị loại bỏ sau khi vai trò hoàn thành, các nút dự phòng không sử dụng hầu hết bị loại bỏ.